Ano Ang Hire Purchase Car Loans?

Hire PurchaseAng hire purchase ay isa sa mga karaniwang ginagamit na paraan upang makabili ng sasakyan sa Pilipinas.  Ang terminong “hire purchase” ay kadalasan ding tumutukoy sa “car loan”.  Sa Pilipinas, kapag umutang ka sa bangko para makabili ng sasakyan, ikaw ay pumapasok sa kasunduang hire purchase sa bangko.

Sa kasunduang hire purchase, ikaw ang gumagamit ng sasakyan, at responsibilidad mo ang pagpapa-insure at pagpapanatili nito, pero ang bangko (o tagapagpahiram) ang mananatiling legal na may-ari.  Sa madaling salita, ikaw ay “umaarkila” (isipin mo ito bilang pag-uupa) ng sasakyan na pagmamay-ari ng bangko.  Bilang taga arkila, ikaw ay mababayad sa bangko ng buwanang installment base sa napagkasunduan ninyo sa kontrata ng hire purchase.  Kabilang sa installment ang 1) interes (ang singil ng bangko para sa “utang”) at 2) ang kapital (parte ng bayad ng kabuuan ng halagang inutang).

Sa oras na lahat ng installment ay bayad na, ang legal na pagmamay-ari ng sasakyan ay ililipat na sa iyo mula sa bangko.  Ibig sabihin, habang hindi mo pa buong nababayaran ang napagkasunduang utang sa iyong hire purchase ay hindi ikaw ang legal na nagmamay-ari sa iyong sasakyan.

Dahil sa pamamaraan ng pagmamay-ari mo sa iyong sasakyan, kapag hindi ka nakapagbayad ng installment sa nakatakdang panahon, maaaring kuhanin ulit ng bangko ang iyong sasakyan.

Gusto mo ba ng pinakamagandang singil sa hire purchase sa Pilipinas?  Tignan sa hire purchase comparison table.

Leave your comment