Car Loans – Mga Problemang maaaring harapin

car loansAng Hire Purchase agreement ng isang sasakyan ay kalimitang tungkol sa pag-renta at sa pagyaon ng pagbili ng sasakyan. Sa hire purchase agreement, ikaw ay tumupad na upahan ang isang sasakyan ang bayaran ito hanggang maging ganap na pag-aari.

Ang problema ay nagaganap kapag ang umupa ay hindi na kaya ang pagbabayad na nagiging sanhi ng pagbawi. Laging isipin na ang guarantor ang siyang magiging responsable sa mga hindi nabayarang utang.

Hire Purchase – Hindi Pagbayad At Pagbawi

Kapag hindi binayaran ang nakasaad sa hire purchase agreement, nangangahulugan lamang ito na hindi natupad ang pananagutan sa bangko. Kapag ito ay nangyari, ang bangko ay maaaring bawiian ang sasakyan. Ang ilan pang  mga dahilan ng pagbawi ay:

  • Hindi pagbayad sa magkasunod na buwan, o hindi pagbayad sa huling buwan, at
  • Kung ang umupa ay namatay, ang hindi pagbayad sa magkasunod na apat na buwan.

Kaya naman, palaging maging maagap sa pagbayad o maaari ka pang magkaroon ng penalty. Kung sakaling hindi makapagbayad, kontakin ang bangko upang makagawa ng tamang solusyon.

Ang Proseso ng Legal ng Pagbawi ng Bangko

Process in Getting Car Loan Tagalog

 

Paraan ng Pagbawi

Minsan may mga madahas na pagbawi ang nagaganap. Nararapat lamang sundin at gawin sa legal na hakbang ang pagbawi sa sasakyan sa ilalim ng proseso ng Property Law of the Philippines.

Etika ng Pagbawi

Kadalasan, ang pagbawi sa sasakyan ay maaari lamang gawin ng isang rehistratong repossessor. Ang taong babawi ay dapat sundin ang mga sumusunod na etika:

  • Pagbawal sa paggamit ng dahas.
  • Ang umupa ay dapat bigyan ng babala at sapat na panaho upang kunin ang kanyang gamit sa loob ng sasakyan.
  • Ang taong babawi ng sasakyan ay maaari lamang gawin ito sa kaalamanan ng umupa.

Paano Pakikitunguhan ang Problema ng Pagbawi

Maghanap ng Bibili. Maaring humanap ng bibili na payag bilhin ang sasakyan ayon sa presyo na ibinigay pagkatapos matanggap notice ng pagbawi sa sasakyan.

Ikonsulta sa bangko ang kinakaharap na problemang pang-pinasiyal. Ang bangko ay maaaring baguhin ang buwanang bayarin upang maging mas madali sayo ang pagbabayad. Kung sakali, hindi responsibilidad ng bangko na gawin ito.

Pagpahayag ng reklamo o kumuha ng payo. Kung nagkataong ikaw ay dinahas sa panahon ng pagbawi ng sasakyan, magreklamo o humingi ng tulong sa bangko na kasama sa hire purchase agreement.

Hire Purchase – Guarantors

Sa mga guarantors, sila ay responsibilidad sa iyong pagkakautang hanggang sa mabayaran ito ng buo. Bilang guarantor, siya ay nakatali sa kasunduan katulad mo at responsibilidad na bayaran ito kung sakaling hindi mo ito mabayaran.

Karapatan ng Guarantor sa ilalim ng Hire Purchase Agreement

Ang isang guarantor ay may karapatan tulad ng mga sumusunod:

  • Ang magkaroon ng kopya ng  hire purchase agreement
  • Ang lumaya sa lahat ng responsibilidad sa ibinigay ng bangko matapos mabayaran ang kabuuang halaga ng  kasunduan.
  • Ang magpatupad ng legal na hakbang laban sa nag-renta dahil sa di pagtupad sa kasunduan.

Leave your comment