Time Deposit – Ang Mga Dapat Mong Malaman

dapat malaman sa time deposit

Time Deposit – Ang Mga Dapat Mong Malaman

Sa kabila ng pagkasimple, ang ilang mga alok na Time deposit ay may mga katangian.  Sa ibaba, tatalakayin natin ang ilan sa mga karaniwang katangian ng Time deposit na maaari mong makita kung nagkukumpara ka ng mga alok ng mga banko sa Pilipinas.

Kadalasan ng Pagbayad ng Interes

Ito ay tumutukoy sa kung kailan kinakalkula at binabayaran ang interes ng iyong Time deposit.

Ang karaniwang ginagawa ay ang pagbayad ng interes kapag natapos na (kung saan ito ay ang pagwawakas ng napagkasunduang termino) para sa mga short-term deposit, at pagbabayad kada taon (kung saan ito ay taon-taon) para nman sa mga long-term Time deposit.  Ang mga ibang karaniwang pagpipilian ay ang mga sumusunod:

  • Taunang pagbabayad: ang interes ay babayaran kada katapusan ng bawat taon
  • Pagbabayad kada kalahati ng taon: ang interes ay babayaran kada katapusan ng bawat anim na buwan
  • Pagbabayad minsan kada apat buwan: ang interes ay babayaran kada katapusan ng bawat apat na buwan
  • Buwanang Pagbabayad: ang interes ay babayaran kada katapusan ng bawat isang buwan
  • Pagbabayad kada dalawang lingo: ang interes ay babayaran kada katapusan ng bawat dalawang lingo
  • Pagbabayad kada lingo: ang interes ay babayaran kada katapusan ng bawat lingo
  • Pagbabayad sa maturity: ang interes ay babayaran sa katapusan ng termino ng Time deposit

Pagkalkula ng Interes ng Time Deposit

Sa Pilipinas, ang mga bangko ay kadalasang nagbibigay ang taunang interest rate para sa Time deposit.  Halimbawa, ang interest rate para sa 3-buwan na Time deposit ay maaaring sabihing 3.05% p.a. (p.a. na ang ibig sabihin ay per annum/per year o kada taon).

Ibig sabihin, para sa Php 100,000.00 na investment, ang kabuuang interes na kikitain sa Time deposit na ito ay:

Php 100,000.00×3.05%x(3 buwan/12 na buwan)=Php 762.50

Pag-renew

Kung ang iyong Time deposit account ay may kaakibat na awtomatik na pag-renew, awtomatik na muling iiinvest ng bangko ang iyong pera (na pwedeng kasali na ang kinitang interes) sa panibagong Time deposit investment sa oras na ang lumang investment mo ay nag-mature na.

Ang bagong Time deposit investment ay awtomatikong muling paiikutin sa parehas na termino, pero hindi nangangahulugan na ang interes ay parehas din sa lumang investment.

Mas makakabuti na maglagay ng paalaala sa iyong tala-arawan na magkompara ng Time deposit rates bago magtapos ang iyong termino.  Upang hindi awtomatik na irenew ng bangko ang iyong investment, ang dapat gawin ay magbigay kaalaman sa iyong banko ng iyong hangarin bago mag mature an iyong Time deposit investment. Nais mo bang mag invest sa time deposit, alamin mo ang iyong pagpipilian.

Leave your comment