Mga Pangunahing Elemento Ng Hire Purchase Agreement

car loan applicationMaari kang makakita ng iba’t-ibang salita patungkol sa isang hire purchase agreement. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga salita o termino sa isang loan.

  • Preparasyon. Ang ilan sa mga dokumentong dapat ihanda sa pagpasok sa isang hire purchase agreement ay kinabibilangan ng pinakabagong income certificate, ID o pagkakakilanlan, bank statements at mga dokumento ng sasakyan (ito man bago o luma).
  • Ang Kasuduan. Ang hire purchase agreement  ay isang kasulatan na dapat ay sumusunod sa atas na itinakda ng batas. Sa hindi pagsunod, ito ay mapapawalang-bisa.
  • Guarantor. Bilang suporta ng iyong aplikasyon, ang bangko ay maaring magnomina ng guarantor. Ang guarantor ay ang taong magiging responsable sa kasunduan kung hindi mo matupad ang nararapat gawin.
  • Deposito. Kalimitan, 10% ng kabuuang halaga ng sasakyan ang hinihinging paunang bayad. Laging isa-isip na maaaring humingi ng mas malaking percentage ang bangko.
  • Margin of Finance. Sa hire purchase agreement, maaari makakuha ng hanggang 90% (ng halaga ng sasakyan) suportang pinansyal mula sa bangko.
  • Interest Rate. Ang interest rate ng isang hire purchase agreement ay maaring mabago depende sa kasunduan ninyo ng bangko. Kadalasan, ang interest rates ay maaring fixed o kaya naman ay pabago-bago. Ang fixed interest rates ay mas malinaw, subalit, ang unang rate ay lagi ng mas mataas kumpara sa pabago-bagong rate. Sa kabilang banda, ang pabago-bagong rate ay maaring bumaba depende sa rate ng pautang ng bangko (BLR), at lagi  na ay bumabatay sa natitirang balanse sa kasunduan.
  •  Car Insurance. Sa Pilipinas, nararapat na siguraduhing insured ang sasakyan at naparehistro ang renewal taon-taon. Kadalasan ng ito ay kailangan sa isang kontrata na hire purchase.
  • Pagbabayad. Mayroong penalty fee para sa mga nahuli ng pagbabayad. Kung sakaling hindi ito mabayaran, maaaring bawiin ng bangko ang iyong sasakyan.

Ang Proseso ng Hire Purchase

Car Loan Financing Steps Tagalog

 

Mga Tungkulin at Obligasyon sa Hire Purchase Agreement

Sa ilalim ng hire purchase agreement, at una at tagi mong responsibilidad na kailangang gawin ay ang pagsunod sa kasunduan. Mga dapat isaalang-alang:

  • Palagiang magbayad ng hulog kasama ang interest sa iyong financier sa tamang oras.
  • Ang paghawak ay hindi pagmamay-ari, kaya palaging tandaan na ang pagbenta ng kahit anong parte ng sasakyan ay hindi nararapat hanggat hindi pa ito ganap na nababayan.

Siguraduhing mayroong sariling kopya ng kasunduan, resibo at iba pang importanteng papeles.

Leave your comment