Paano Ang Proseso Ng Home Loan?

shutterstock_126904784

Prinsipal  ng isang Housing Loan

Ang principal ng housing loan ay ang halaga ng perang hiniram at hindi pa nababayaran. Para sa housing loan, ang interest ay karaniwang pinapataw dito sa halaga ng principal.

Housing Loan Interest Rate

Ang mga interest rates ng housing loan sa Pilipinas ay karaniwang kinakalkula bilang porsyento na mas mababa kaysa sa Prime Lending Rate (PLR). Halimbawa, kung ang PLR ay 6.6%, ang interest rate sa isang “BLR – 2.5%” ang loan interest rate ay 4.1%

Loan Tenure

Ang loan tenure ang pinagkasunduang haba ng panahon ng pagbabayad ng housing loan. Sa Pilipinas, ang loan tenure ay mula 10 hanggang 20 na taon.

Isang Halimbawa

Ipagpalagay natin na kukuha ka ng home loan na P 2,000,000 sa loob ng 20 taon, at ang interest rate mo ay “PLR – 2.4%” Ipagpalagay din natin na ang PLR ay 6.6% (sinasabi lamang dito na ang interest rate ng iyong home loan ay 4.2%)

Illustration:
Home Loan Amount: P 2,000,000
Interest Rate: 4.2% per year
Loan Period: 20 years

Interest Calculation

Ang interest sa lahat ng home loan sa Pilipinas ay buwanan ang pagkalkula. Sa halimbawang ito, ang 4.2% na taunang interest ay pumapatak na 0.35% kasa buwan, dahil 4.2% ay hinahati sa 12.

Pagdating ng unang buwan na pagbayad ng iyong home loan, pagkinalkula mo kung magkano ang kailangan mo bayaran kada buwan, ang interest rate na 0.35% sa principal loan na P 2,000,000, ay equivalent sa P7,000 para sa unang buwan.

Pagkalkula Sa Iyong Monthly Repayment

Kahit na ang interest charge mo ay P7,000 sa unang buwan, karaniwang hinihingi ng bangko na magbayad ka ng higit pa sa P7,000 bawat buwan. Ang extrang bayad na ito ay napupunta sa pagbawas ng iyong loan principal (kung magkano ang hiniram mo sa iying home loan).

Dahil ang interest ng home loan ay kinakalkula base sa kung magkano ang nahiram mong pera, sa pamamagitan ng pagbayad ng kakaunting extra sa iyong unang buwan, ang interest ng iyong loan para sa pangalawang buwan ay bababa ng kaunti.

(pic)

Sa halimbawang ito, ang interest payment para sa pangalawang buwan ay P 6,987,22  (P1,996,350 x .35%)

Sa pag-kalkula ng buwanang halaga na kailangang bayaran, ang mga bangko ay gumagamit ng espesyal na formula na kung tawagin ay  “amortization formula.” Kinakula ang buwanang halaga para kapag nakabayad ka na ng huli mong  bayarin, nabayaran mo na ang kabuuan ng iyong loan, pati na ang lahat ng interest.

Ang halaga ng monthly repayment ay karaniwang di-nagbabago sa kabuuan ng termino ng iyong loan, maliban na lamang kung may pagbabago sa Base Lending Rate (kung saan naka-base ang interest rate).

Parcel 9 - Philippines

Nagustuhan mo ba ang artikulong ito? Gusto mo pa bang matuto tungkol sa home loan? Tignan ang aming artikulo tungkol sa Bagay na nakaka-apekto ng interest rate ng iyong home loan.

Leave your comment