Pagkuha ng Car Loan: Anim na Kailangang Malaman

luxury carNakatuon na ba ang iyong mga mata sa magara at bagong Mercedes Benz at iniisip mo na ngaun na kumuha ng car loan sa banko (a.k.a. “hire purchase”).  Bago ka pumasok sa karaniwan ay siyam na taong pakikipag-kasundo, ito ang mga bagay na kailangang malaman sa isang kasunduan sa pagkuha ng car loan.

Pinakamababang Deposito

Ang pinakamababang deposito na kalimitang hinihingi ng bangko ay sampung porsyento ng halaga ng sasakyang binibili.  Halimbawa, kung ang halaga ng iyong bagong sasakyan ay Php 2,180,000.00, ang kelangan mong bayaran bilang deposito ay Php 218,000.00. Gayunpaman, ang mga ibang bangko ay maaaring humingi ng mas mataas na

Permanente kumpara sa Pabago-bagong Rate sa Interes

Karamihan ng mga bangko ay nag-aalok ng pagpipilian kung permanente o pabago-bagong rate sa interes ng iyong car loan.  Ang permanenteng rate sa interes ay nangangahulugang ang singil sa iyong interes ay hindi magbabago sa kabuuan ng termino ng iyong utang. Sa pabago-bagong singil naman sa interes, ang banko ay kadalasang nagbibigay ng porsyentong mataas kesa sa Benchmark Lending Rate, na nangangahulugang ang halaga ng iyong interes na babayaran ay magbabago sa tuwing ang Benchmark Lending Rate ay magbago.

Multa sa Nahuling Bayad

Kung ikaw ay nahuli sa iyong pagbayad sa installment, maaaring magbigay ang bangko ng multa at maningil ng karagdagang interes kada araw sa iyong hindi nabayarang utang.  Basahin ang iyong resibo upang hindi magulat sa kalaunan.

Tagapanagot / Guarantor

Depende sa kaalaman ng banko sa iyong kapasidad na magbayad sa iyong utang, maaaring atasan kang kumuha ng “tagapanagot / guarantor” upang masuportahan ang iyong kahilingan.  Ang tagapanagot ay ang taong magiging responsible sa pagbayad ng iyong hindi nabayarang utang, kasama ang lahat ng bayarin at singil sa interes na iyong naakumula, kapag nabigo kang gampanan ang iyong tungkulin sa iyong utang.

Insurance

Bilang taga-upa sa sasakyan o taga-utang, responsibilidad mo na siguraduhing ang iyong sasakyan ay naka-insure.  Kalimitang inaatas ng banko na ikaw ay kumuha ng isang insurance bago nito aprubahan ang iyong kahilingang utang.

Pagbawi

Ang pagbawi ay maaaring mangyari kapag ikaw o ang iyong tagapanagot ay nabigong gampanan ang kasunduan sa iyong utang-pagbili sa sasakyan.  Ito ay kadalasang nangyayari kapag ang isang umuutang ay paulit-ulit na hindi nakabayad ng buwanang installment na nakasaad sa kasunduan.

Leave your comment