Ang Proseso Ng Personal Accident Insurance Claim

shutterstock_112050134Kapag nabili mo na ang napili mong personal accident insurance, natural lamang sa’yo na alamin kung paano gumagana ang mga patakaran at alamin kung paano itama ang mga proseso para madalian ka.

Narito ang ilan sa mga importanteng bagay na dapat alamin para madalian sa personal accident claims, pati narin ang ilang dahilan kung bakit ang iyong claim ay maaaring magkaroon ng mga aberya sa pagkakaaproba ng kumpanya ng insyurans.

Paano kunin ang personal insurance claim?

Ang claim laban sa kumpanya ng insyurans ay maaring maging matagal na proseso kung hindi mo naihanda ang mga kinakailangang papeles, o hindi ka pamilyar sa mga hakbang. Nararapat na alamin ang mga panimula sa claim ng insurance sa pagkamatay at pagkadisgrasya.

Sa sitwasyon ng disgrasyang saklaw ng iyong policy, kailangang ipaalam mo ito sa kumpanya ng insyurans at kumuha ng claim form. Ilagay ang mga detalye at ilakip ang mga kinakailangang sertipikong medikal, kasulatan ng bayarin, kasama ng iba pang dokumento ukol sa iyong disgrasya. Tandaan na ang oras ay mahalaga, at ang tagal ng pagkuha sa iyong insurance ay magdudulot ng dagdag pahirap. Kaya’t maging maingat sa mga patakaran ukol sa oras at iba pang kundisyon.

Sa death claim, importanteng ipasa ang police report at iba pang importanteng dokumento sa kumpanya ng insurance. Isa pa, ang claim form ay kailangang sagutan kasama ang iba pang kinakailangang dokumento (gaya ng sertipiko ng pagkamatay sa ganitong pagkakataon). Importante na ang taong magpapasa ng mga dokumentong ito ay mabilis mag-isip upang maiwasan ang pagkakadiskwalipika o pagkahuli.

Anu-anong ang mga dahilan kung bakit hindi matatanggap ang iyong claim?

Kakulangan ng material na impormasyon. Ang iyong mga kaukulang dokumento kalakip ng iyong claim ay maaaring maging napakahalagang aspeto sa iyong claims. Ang mga dokumentong ito ay ang ebidensya at kung hindi ito sapat upang patunayan ang iyong claim, mahirap para sa kumpanya ng insurance na bayaran ka. Mas malala diyan, kung mali ang iyong mga impormasyonng ipinasa, ang iyong claim ay mawawalan ng bisa. Napakaraming sitwasyon, kung saan ang mga partido ay nahaharap sa legal na kaso.

Maling pagkakaintindi ng may-ari ng insurance. Ang iyong claim ay para sa bagay na hindi mo saklaw. Hindi nakakagulat na may mga kaso na ang sakit ng may-ari ng insurance ay hindi saklaw ng patakaran. Ang mga hindi kasali ay dapat basahin ng maingat at dapat intindihing mabuti. Ang pagkaignorante mo ay hindi responsibilidad mg kumpanya ng insurance.

Paano kung hindi ka kumbinsido sa iyong claim?

Kung hindi ka nasiyahan sa pagkakaareglo sa iyong claim o nabigo itong bayaran ka, merong mga alternatibong pwede kang tulungan:

Maglunsad ng reklamo: Maaari kang sumulat ng reklamo sa Corporate Affairs Group ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O kaya naman, magpasa ng reklamo sa Philippines Mediation Center Office.

Maghanap ng tulong legal: Kung sa tingin mo parin ikaw ay naagrabyadoo may paglabag sa kontrata; ang huling takbuhan ay ang korte. Sa kabilang dako, kung nakuha mo ang sapat mong claim ay hindi ka dapat mabahala.

Leave your comment